PENDAHULUAN

Sunday, November 30, 2008

Aplikasi pemikiran kritikal dalam penggunaan bahan
yang diakses daripada internet


Abstrak

Pengaksesan bahan daripada internet merupakan salah satu ciri utama dalam pembelajaran masa kini. Terdapat berbagai bentuk sumber bahan yang boleh diakses melalui internet antaranya bahan-bahan yang diterbitkan dalam laman-laman web yang dibangunkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Salah satu kemahiran penting dalam persekitaran pembelajaran kini ialah pemikiran kritikal pelajar dalam menilai dan memilih bahan yang sesuai untuk digunakan dalam proses pembelajaran mereka. Dalam proses mengakses, menilai dan mempelajari bahan daripada internet, penggunaan pemikiran kritikal akan dapat membantu pelajar membuat keputusan yang lebih baik bagi mencapai tujuan proses pembelajaran yang diharapkan. Aplikasi pemikiran kritikal ini boleh dilakukan sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti pembelajaran berlangsung. Tujuan utama penilaian menggunakan prinsip aplikasi pemikiran kritikal ini ialah untuk memperbaiki amalan yang sedang atau yang akan dioperasikan. Penguasaan kemahiran ini dapat menyediakan pelajar meneroka ilmu pada masa kini dan masa depan melalui prasarana teknologi digital masa kini yang sangat penting terutamanya dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat. Kertas ini membincangkan tentang faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk membantu pelajar mengakses dan menilai bahan yang diperolehi daripada internet dengan berkesan dan efektif. Faktor-faktor tersebut termasuklah persepsi pelajar tentang apa itu pengetahuan dan kesedaran pelajar tentang standard pemikiran yang perlu digunakan untuk menilai bahan yang diperolehi daripada internet.


Aplication of critical thinking in the used of materials accessed from the internet

Accessing materials from the internet is one of key feature in current learning environment.PENGENALAN

Persekitaran pembelajaran dalam persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) semakin berkembang dan semakin luas penggunaannya dalam dunia pendidikan hari ini. Pada masa lalu, sumber maklumat kebanyakannya diperolahi melalui bahan bercetak seperti buku, jurnal dan nota-nota. Pada hari ini, sumber maklumat semakin banyak dan dapat diperolehi dari pelbagai sumber dan cara. Pengaksesan maklumat melalui sistem internet merupakan salah satu sumber penting dan semakin banyak digunakan terutamanya dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi.Terdapat berbagai bentuk bahan yang boleh diakses daripada internet antaranya ialah bahan-bahan yang diterbitkan dalam laman-laman web yang dibangunkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Salah satu isu penting dalam ciri bahan tersebut yang perlu diambil perhatian ialah dari segi kewibawaan pihak yang membangunkan laman web tersebut. Justeru sangat penting pengguna mempunyai kemahiran pemikiran kritikal khususnya dalam menilai dan memilih bahan–bahan tersebut sebelum mengambil keputusan untuk menerima pakai atau menggunakan bahan-bahan tersebut.

Kesimpulannya, kemahiran mengakses dan mempelajari maklumat daripada internet merupakan salah satu kemahiran yang penting dalam proses pembelajaran pelajar dalam era komunikasi digital kini. Lempahan maklumat yang boleh diperolehi secara maya ini memerlukan pelajar mengaplikasikan pemikiran kritikal mereka dalam proses mengakses, menilai dan mempelajari bahan atau maklumat yang diperolehi. Persolannya sejauh mana pengguna atau pelajar mempunyai kemahiran pemikiran kritikal untuk diaplikasikan dalam situasi ini. Kertas ini membincangkan tentang faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk membantu pelajar mengakses dan menilai bahan yang diperolehi daripada internet dengan berkesan dan efektif. Faktor-faktor tersebut termasuklah persepsi pelajar tentang apa itu pengetahuan dan kesedaran pelajar tentang standard pemikiran yang perlu digunakan untuk menilai bahan yang diperolehi daripada internet.
APA ITU PENGETAHUAN

Salah satu aspek penting yang mempengaruhi pemikiran seseorang ialah persepsi individu itu terhadap apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan. Jika kita merenung kembali pada zaman kanak-kanak, apa yang dikatakan sebagai pengetahuan sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya. Bila kanak-kanak ini masuk ke sekolah, apa sahaja yang diperkatakan oleh guru itu adalah sesuatu yang benar. Persepsi ini berkembang kepada apa yang dibaca atau apa yang dipaparkan dalam buku adalah sesuatu yang benar. Bahkan apabila pelajar ke peringkat yang lebih tinggi, kesedaran mereka tentang apa itu pengetahuan dan dari mana sumber ilmu sebenarmya masih belum matang. Walaupun dari segi perkembangan kognitif mereke sepatutnya sudah dapat menguasai pemikiran abstrak, mereka masih tidak dapat memahami mengapa sesuatu perkara itu mungkin ditakrif secara berbeza-beza oleh orang yang berbeza-beza. Dengan itu mereka akan menjadi keliru apabila mendapati banyak tafsiran yang berbeza di berikan oleh orang yang berbeza mengenai sesuatu perkara.
Persepsi tentang apa itu pengetahuan seperti yang dibincangkan di atas, menyebabkan kanak-kanak cenderung menerima apa sahaja yang disajikan kepada mereka baik oleh guru, apa yang disajikan oleh pengarang buku atau akhbar dan sekarang oleh sesiapa sahaja yang membina kandungan maklumat di dalam laman web yang dibangunkan. Justeru itu amat penting mereka diberi kesedaran tentang apa itu pengetahuan dan sifat pengetahuan itu sendiri yang sangat terpilih dan menghadapi pelbagai tafsiran oleh pelbagai pihak. Mereka perlu disedarkan bahawa apa sahaja yang didengar atau dibaca di mana sahaja merupakan suatu penaakulan atau dakwaan oleh seseorang dan perlu disahkan sama ada ianya benar atau tidak. Kesimpulannya mereka haruslah dibekalkan dengan kemahiran pemikiran kritikal yang dapat membantu mereka menilai sesuatu dakwaan atau penaakulan sama ada penaakulannya sendiri atau pun penaakulan orang lain.PEMIKIRAN KRITIKAL DAN STANDARD PEMIKIRAN

Secara umum, pemikiran kritikal merujuk kepada usaha-usaha menganalisis dan mentaksir sesuatu untuk digunakan atau untuk diperbaiki. Ennis (1985) mendefinisikan pemikiran kritikal sebagai “…. Reasonable, reflective thinking that is focus on deciding what to believe or do… “. Ia merujuk kepada aktiviti pemikiran reflektif bagi mencari kemunasabahan atau kewajaran sesuatu perkara sebelum memutuskan apa yang hendak dilakukan atau hendak dipercayai. Paul (1995) mendefinisikannya sebagai “….. thinking about thinking to improved thinking….” Di sini pemikiran kritikal dirujuk sebagai aktiviti atau seni “pemikiran tentang pemikiran” dalam mana ia mengenal pasti kekuatan dan kelemahan; dan menyatakannya semula dalam bentuk yang lebih baik (improved form) jika perlu. Dengan lain perkataan, kita menganalisa untuk mentaksir, dan kita mentaksir untuk memperbaiki (Paul & Elder, 2006).

Seseorang itu dikatakan mengaplikasikan pemikiran kritikal ketika menilai sesuatu apabila ia menunjukkan usaha untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas, benar dan dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk, dapat membezakan yang mana sempurna dan yang mana tidak sempurna dan secara keseluruhan ia menghakimi dan menilai sesuatu secara adil. Paul (1995) juga melihatnya sebagai proses mentaksir atau menilai/menghakim berdasarkan sesuatu kriteria atau standard. Pemikir yang efektif dikatakan akan berusaha mengaplikasikan standard atau kriteria yang tertentu dalam menilai pemikirannya. Tinjauan literatur mencadangkan beberapa standard pemikiran yang perlu diambil kira dalam proses penilaian pemikiran seseorang. Paul (1995) merujuknya sebagai intellectual universal standard. Menurutnya, pemikir yang efektif mestilah menggunakan standard tertentu untuk menilai pemikirannya. Beliau menyenaraikan sembilan kriteria yang boleh dijadikan asas dalam menilai penaakulan atau hasil pemikiran seseorang iaitu 1)kejelasan, 2)ketepatan, 3)keterperincian, 4)logik, 5)relevan, 6)mendalam, 7)luas 8) signifikan dan 9)adil. Menurutnya, seseorang itu boleh menilai hasil penaakulannya sendiri atau penaakulan orang lain berdasarkan kriteria-kriteria tersebut.

Kriteria ’Kejelasan’ merujuk kepada sejauh mana penaakulan tersebut dapat difahami dengan huraian atau penerangan yang jelas dan contoh-contoh yang dapat menerangkan penaakulan tersebut. Soalan-soalan di sini termasuklah ”bolehkah kita menerangkannya dengan lebih lanjut?, Bolehkah kita memberikan contoh-contoh yang memudahkan kita memahaminya. Kriteria ’Ketepatan’ pula merujuk kepada sejauh mana penaakulan tersebut bebas daripada ralat. Penaakulan tersebut seharusnya boleh ditentukan sama ada ia benar atau tidak. Soalan-soalannya termasuklah ’Bolehkah kita mengesahkan kebenarannya? Bagaimana kita boleh pastikan bahawa ia benar?’. Kriteria keterperincian merujuk kepada sejauh mana penaakulan dijelaskan secara terperinci. Kriteria ini lahir hasil dari kesedaran bahawa kita memerlukan maklumat yang terperinci dan khusus untuk memudahkan kita memahami sesuatu.

Kriteria logik pula merujuk kepada sejauh mana penaakulan kita munasabah dan boleh diterima. Kriteria relevan berkaitan dengan isu sejauh mana maklumat itu relevan dengan isu yang ditangani. Kriteria mendalam dan luas juga berkaitan dengan kecukupan maklumat di mana kriteria mendalam merujuk kepada sejauh mana kita telah mengambil kira semua kompleksiti yang berkaitan dengan isu yang ditaakul. Soalan-soalan seperti apakah kesukaran atau masalah yang berkaitan dengan isu ini yang perlu dipertimbangkan, apakah antara kompleksiti yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan isu ini?. Manakala kriteria sama ada penaakulan kita cukup luas merujuk kepada sejauh mana kita telah memikirkan isu tersebut dari pelbagai sudut pandangan atau dilihat dari beberapa cara yang berbeza. Akhir sekali kriteria adil merujuk kepada sejauh mana kita bebas daripada kepentingan peribadi atau bias kepada sudut pandangan yang tertentu.

Melalui aplikasi yang teliti dan berhati-hati kriteria yang dibincangkan tersebut ke atas pemikiran kita, kita dapat menghasilkan penaakulan yang berkualiti. Dalam perbincangan ini, pemikiran kritikal merujuk kepada usaha-usaha pelajar menilai semula hasil pemikiran atau tindakan yang hendak dan ingin dijalankan berkaitan dengan proses pembelajarannya. Pembinaan Standard/kriteria penilaian bagi setiap peringkat metakognisi perlu dioperasikan untuk memandu proses mengakses, memilih dan mempelajari bahan yang diakses daripada Internet.APLIKASI PEMIKIRAN KRITIKAL DAN PENILAIAN BAHAN

Aplikasi pemikiran kritikal dalam proses mengakses, menilai dan mempelajari bahan yang diakses boleh dilihat dalam beberapa langkah penting. Langkah pertama ialah perlunya pelajar memahami apakah bahan yang ingin dicari dan bagaimanakah ia boleh mencerakinkan bahan tersebut dalam bentuk kata-kata kunci yang penting yang boleh digunakan dalam proses pencariannya. Contohnya aktiviti mengakses maklumat selalunya bermula dengan tugasan atau objektif kenapa ia melakukan pengaksesan tersebut. Katalah pelajar diberi satu tugasan yang tertentu dan memerlukan mereka mengakses maklumat untuk menyempurnakan tugasan tersebut. Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah meneliti apakah hasil yang ingin diperolehi daripada pengaksesan maklumat tersebut. Satu daripada masalah pelajar ialah ketidak upayaan untuk memahami apakah sebenarnya kehendak tugasan yang cuba diselesaikan. Pelajar perlu belajar bagaimana menjelaskan dalam perkataannya sendiri apakah yang dimaksudkan dengan tugasan tersebut dan seterusnya membina objektif yang jelas apakah maklumat atau kategori maklumat yang perlu diekstrak daripada maklumat yang diakses. Ini melibatkan penganalisisan tugasan dan hasil akhirnya ialah beberapa bentuk pertanyaan yang perlu diperolehi jawapannya daripada bahan yang diakses. Aktiviti ini sebenarnya dapat membantu pelajar mendapatkan bahan dariapda internet melalui pengenal pastian kata kunci yang sesuai untuk digunakan dalam pencarian maklumat tersebut.

Dalam peringkat merancang, hasil pemikiran perlu dinilai secara kritikal berdasarkan standard pemikiran seperti sejauh mana apa yang dirancang itu jelas, tepat, terperinci, relevan, logik dan adil. Soalan-soalan yang boleh dikemukakan termasuklah:
• Adakah objektif yang hendak dicapai jelas
• Adakah kategori dan sub kategori yana dibentuk relevan dengan topik yang menjadi fokus
• Adakah ia cukup mendalam dan luas bagi isu yang hendak diselesaikan

Ketika proses mengakses dan mempelajari maklumat daripada inetrnet, pelajar perlu sentiasa memantau sejauh mana ia menuju ke arah pencapaian objektif yang telah dibentuk di peringkat awal semasa perancangan tadi. Pelajar boleh memantau proses pembelajarannya dengan menggunakan soalan-soalan pemantauan seperti “Bagaimana prestasi saya setakat ini?”’ “Bagaimana patut saya teruskan” dan sebagainya. Soalan-soalan yang dikemukakan dinilai menggunakan standard atau kriteria yang dibincangkan di atas. Begitu juga dengan soalan-soalan penilaian kendiri yang sesuai untuk membimbing pelajar membuat penilaian proses pembelajaran yang telah dijalankan.

Apabila pelajar mengamalkan proses merancang, memantau dan menilai aktiviti pembelajaran mereka, dan mengaplikasikan pemikiran kritikal dalam menilai ketiga-tiga proses tadi, proses pembelajaran mereka akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Mereka akhirnya akan dapat membina kemahiran belajar yang berguna yang boleh digunakan dalam proses pembelajaran sepanjang hayat mereka. Justeru dicadangkan satu model metakognisi yang mengintegrasikan aplikasi pemikiran kritikal dalam pengaksesan dan pemilihan maklumat yang mempunyai empat langkah penting iaitu: 1) menyenaraikan objektif pencarian maklumat, 2) menggunakan senarai tersebut untuk mencari maklumat , 3) memantau strategi yang digunakan menggunakan senarai, 4) menilai strategi yang digunakan dan hasil pembelajaran yang dicapai. Bagi setiap langkah tersebut, penilaian menggunakan aplikasi pemikiran hendak dijalankan menggunakan templat standard yang dibina sebelum langkah selanjutnya dijalankan.

Langkah pertama melibatkan penglibatan pelajar dalam penyediaan senarai topik dan subtopik sebagai objektif pencarian maklumat. Pada peringkat ini, pelajar memikirkan apakah fokus pencarian dengan menyenaraikan topik dan sub-sub topik yang berkaitan dengan topik utama. Selepas itu pelajar hendaklah menukar topik dan sub-topik tersebut dalam bentuk soalan. Soalan-soalan bagi setiap topik atau subtopik hendaklah meliputi empat soalan utama yang akan memandu pencarian maklumat iaitu:
• Apakah yang perlu saya fahami?
• Ia tergolong dalam kategori apa
• Apakah penerangan/ciri-ciri/deskripsi yang dapat menjelaskannya
• Apakah kepentingannya
Hasil penyenaraian hendaklah dinilai dari segi sejauh mana ia mencukupi, jelas, relevan , logik, mencukupi (terperinci, meluas, mendalam), tepat dan adil.

Pada peringkat kedua, pelajar diajar menggunakan strategi yang sesuai untuk mengakses bahan berdasarkan topik dan sub-topik yang telah disenaraikan. Untuk mencapai obejktif ini, pelajar seharusnya telah didedahkan dengan teknik pencarian misalnya cara menggunakan kata kunci dan prosedur pengunaan “bolean search” Dengan itu mereka boleh mencari laman web yang bersesuaian dengan topik yang hendak dicari. Aplikasi pemikiran kritikal di sini ialah proses menyoal diri sendiri sejauh mana strategi pencarian yang digunakan memberikan hasil yang diharapkan. Maklumat yang diakses tadi hendaklah dipelajari berdasarkan empat soalan utama di atas. Di sini pelajar perlu dibimbing membina makna daripada maklumat yang diakses melalui proses menjawab empat soalan yang dibincangkan di atas. Hasilnya ialah ringkasan mengandungi maklumat yang dicari daripada laman web yang dipelajari. Prosedur yang sama boleh diaplikasikan kepada laman web selanjutnya yangberkaitan dengan topik yang dipelajari.

Di peringkat ini, dijangkakan pelajar akan mendapat lempahan maklumat daripada laman-laman web yang disenaraikan. Justeru pada peringkat ini pelajar perlu digalakkan memantau sama ada mereka berada pada landasan atau arah yang betul untuk mencapai objektif pembelajaran mereka. Ketika mereka berada dalam satu-satu titik masa, mereka perlu menyoal diri mereka sendiri secara berkala sama ada mereka masih berada pada landasan yang betul ke arah pencapaian matlamat. Pelajar perlu diajar bahawa untuk memantau proses pencarian maklumat tersebut, mereka perlu berhenti sejenak untuk menilai kemajuan dari semasa ke semasa. Proses pemantauan dalam pemilihan bahan hendaklah berpandukan sejauh mana bahan tersebut dapat memberikan input untuk menjawab soalan-soalan yang telah dibina bagi setiap topik dan sub-topik yang ditetapkan.

Sebagaimana peringkat pertama dan kedua tadi, pada peringkat pemantauan juga aplikasi pemikiran kritikal terus digunakan dengan menilai maklumat yang diakses dari segi sejauh mana maklumat yang di akses relevan dengan topik yang dicari, sejauh mana ia boleh dipercayai, adakah ia mencukupi dan sebagainya. Hasil daripada rumusan-rumusan yang dibina daripada proses menjawab soalan semasa mempelajari maklumat digunakan untuk menyelesaikan tugasan. Hasilan ini juga hendaklah dinilai dari segi sejauh mana ia mencukupi, jelas, relevan , logik, mencukupi (terperinci, meluas, mendalam), tepat dan adil. Prosedur ini pelu diaplikasikan dalam pembelajaran bahan yang diperolehi bagi setiap laman yang diakses.
Peringkat yang terakhir ialah peringkat menilai strategi dan hasil pencarian yang dijalankan. Pelajar perlu digalakkan menilai sama ada apa yang dilakukan efektif atau tidak.

Pelajar boleh menilai strategi yang digunakan dengan mencari jawapan kepada soalan-soalan seperti:

• Apakah yang saya cuba capai?
• Apakah strategi yang saya gunakan?
• Sejauh mana strategi tersebut dijalankan dengan baik?
• Apa lagi yang saya boleh buat?

Tujuan aktiviti ini ialah untuk pelajar membuat refleksi tentang strategi yang digunakan dan menilai kelebihan dan kelemahan serta membuat adaptasi yang sesuai untuk menggunakan strategi tersebut pada masa depan. Ini penting untuk menyokong pemindahan kemahiran belajar dan menjadikan mereka menjadi pembelajar yang efektif dalam persekitaran digital yang sangat penting dalam proses pembelajaran sepanjang hayat mereka.

Kesimpulannya, model strategi metakognisi yang dicadangkan di atas menampakkan penekanan aplikasi pemikiran kritikal di setiap peringkat proses pembelajaran iaitu bermula dari peringkat perancangan, pemantauan dan penilaian. Penggunaan strategi metakognitif dalam proses pembelajaran mereka dijangkakan dapat menhasilkan hasil yang memuaskan dalam mempelajari bahan yang diakses daripada internet. Bimbingan kepada pelajar untuk menguasai strategi belajar ini akan dapat membantu kejayaan proses pembestarian sekolah yang diinginkan.PENUTUP

Penggunaan strategi metakonitif yang menekankan aplikasi pemikiran kritikal boleh diamalkan dalam strategi mempelajari bahan yang diakses daripada internet. Usaha in akan mencapai objektif serampang mata iaitu memperoleh kemahiran belajar yang efisian dan berkesan dan pada masa yang sama memupuk budaya pemikiran kritikal yang mejadi teras kepada proses penambahbaikan dalam sebarang pelaksanaan aktiviti atau tindakan yang diambil dalam kebanyakan setting kehidupan baik dalam proses pembelajaran mahupun dalam aktiviti kehidupan seharian. Bila pelajar menjadi lebih mahir dalam menggunakan strategi metakognitif, dan mengaplikasikan pemikiran kritikal dalam aktiviti pembelajaran mereka, mereka akan menjadi lebih yakin dan dapat menguasai proses pembelajarannya sendiri. Tujuan akhir ialah untuk membolehkan pelajar menyedari proses pemikiran mereka dan seterusnya mebina kemahiran memantau dan mengawal operasi kognitif mereka sendiri. Diharapkan pelajar akan dapat merancang bagaimana menggunakan proses pemikiran mereka, memerhati dan meneliti implementasi rancangan mereka serta membuat pengubahsuaian yang perlu secara sedar. Akhir sekali pelajar juga mampu menilai secara kritikal keseluruhan proses dan hasil pembelajaran mereka. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahawa strategi metakognisi dan amalan pemikiran kritikal berjalan seiring untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran pelajar dan boleh digunakan untuk memupuk amalan pemikiran kritikal pelajar.


Disediakan Oleh :
DR.SAEMAH RAHMAN
DR.SITI FATIMAH MOHD YASSIN
Fakulti Pendidikan, UKM

Untuk penjelasan melalui powerpoint berkaitan kriteria yang diaplikasikan dalam penilaian laman web/blogger serta bentuk proses yang berlaku dalam laman analisis blog ini , anda boleh klik pautan disini untuk download.

RUJUKAN

Ennis,R. 1985. Goals for a Critical Thinking, Reasoning, Curriculum. Illinois Critical thinking Project. University of Illinois, Champion,IL.
Paul,R. 1995. Critical Thinking: How to prepare students for a rapidly changing world. Santa Rosa, CA: The Foundation for Critical Thinking
Paul,R. & Elder,L. 2006, The nature and functions of Critical & Creative Thinking. Santa Rosa, CA: The Foundation for Critical Thinking
Paris, S. G., & Winograd, P. 1990. Promoting metacognition and motivation of exceptional children. Remedial and Special Education, 11(6), 7-15.
Walter, T.L, Knudsvig,G.M & Smith,D, E.P. 2003. Critical Thinking: Building the Basics. Edisi ke-2. Australia: Tomson-Wadsworth.PERNYATAAN MASALAH

Dalam pengintegrasian pengajaran dan pembelajaran dalam laman web merupakan suatu pendekatan yang sangat memberansangkan serta berkesan kepada pelajar . walaubagimanapun tidak dapat dinafikan dalam konteks pembelajaran berasaskan web yang sebenar terdapat beberapa perosoalan serta permasalahan yang timbul, pelbagai isu boleh diketengahkan, antaranya sejauhmanakah suatu laman web atau blog itu memberikan penjelasan secara konkrit, bagaimana pula tahap kebolehpercayaannya, adakah ianya bersumberkan dari rujukan yang telah diiktiraf atau sebagainya. Lazimnya segala permasalahan ini akan memberikan kesan kepada pemahaman pelajar seandainya informasi atau maklumat yang diterima bersifat tiada kesahan atau kejelasan namun ditelan bulat-bulat tanpa sebarang penilitian yang terperinci hingga akhirnya melahirkan pelajar yang menyeleweng dari objektif pembelajaran yang sebenar. Oleh yang demikian permasalahan ini perlu diselesaikan dengan meletakkan satu penanda aras kepada pelajar untuk mereka menilai sesebuah blog atau laman web secara tepat dan mendapatkan segala maklumat yang sahih dengan tidak mengabaikan informasi yang bersifat batil. Justeru ,berdasarkan tinjauan literatur yang dibuat mencadangkan agar suatu standard pemikiran yang perlu diambil kira dalam proses penilaian pemikiran seseorang yakni menilai sejauh mana hasil penulisan yang ditulis oleh seseorang bedasarkan apa yang tersirat dalam mindanya disampaikan dengan betul, tepat terperinci serta boleh dipercayai . Paul (1995) merujuknya sebagai “ intellectual universal standard” . Menurutnya, pemikir yang efektif mestilah menggunakan standard tertentu untuk menilai pemikirannya. Beliau menyenaraikan sembilan kriteria yang boleh dijadikan asas dalam menilai penaakulan atau hasil pemikiran seseorang iaitu 1)kejelasan, 2)ketepatan, 3)keterperincian, 4)logik, 5)relevan, 6)mendalam, 7)luas 8) signifikan dan 9)adil. Menurutnya, seseorang itu boleh menilai hasil penaakulannya sendiri atau penaakulan orang lain berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Walaubagaimanapun memandangkan kajian yang dijalankan tertumpu kepada laman-laman yang lebih bersifat “Islamic” atau menerapkan ciri keislaman maka penyelia telah meletakkan satu lagi penanda aras iaitu “hikmah. Maka penambahan ini menjadikan bilangan kretiria pemikiran kritkal genap menjadi 10.

Seterusnya ,menerusi kajian yang berpandukan kepada kretiria yang telah ditetapkan di atas, maka pengkaji telah membuat pemerhatian disamping melakukan beberapa penilaian dan penelitian ke atas lima puluh (50) buah laman web yag sedia ada dengan tidak mengabaikan kesesuaian 10 kreteria standard pemikiran kritikal yang telah diterima sebagai piawai dalam penilaian sesuatu blog. Berdasarkan hasil kajian, pengkaji mendapati bahawa hanya 17 buah laman web yang boleh digunakan dan diterima pakai sebagai rujukan, panduan atau bahan bacaan asas. Manakala sebanyak 36 buah lagi kurang sesuai atau tidak menepati piawaian yang sepuluh untuk digunakan oleh guru sebagai wadah ilmiah yang berupa bahan bantu mengajar , begitu juga bersesuian untuk ruang pembelajaran pelajar untuk memperkaya maklumat dan memperbaiki pemahaman berkaitan tasawur islam. Secara generalnya pengkaji mendapati beberapa kelemahan terhadap Sesutu laman web atau blog yang dibina . antaranya penjelsan yang kurang terperinci, tiadanya contoh-contoh untuk mengukuhkan penjelasan , tiadanya sumber rujukan , penggunaan kalimah yang sukar difahami sehingga mengelirukan pembaca serta sebagainya lagi. Justeru untuk melihat dengan lebih lanjut secara jelas berkaitan masalah tersebut, pengkaji telah membuat suatu analisis dan membina graf serta menyediakan satu jadual sebagaimana yang dapat dilihat melalui paparan di bawah.

Hasil kajian yang diperolehi setelah membuat analisis terhadap 50 laman web/blog

i. Kesesuaian laman web/blog secara keseluruhan setelah mengambil kira laman web atau blog yang menepati 80peratus kretiria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan graf tersebut, secara keseluruhannya terdapat 17 blog yang mewakili 34 peratus yang boleh digunapakai sebagai bahan rujukan tamabahan untuk laman P&P yang dibina dan terdapat 33 laman web/blog lagi yang mewakili 66 peratus yang tidak menepati kretiria pemikiran kritikal yang sepuluh dan tidak sesuai untuk dijadikan rujukan kepada laman P&P pengkaji.

ii. Kesesuian laman web/blog setelah mengambil kira kretiria yang terlibat dengan menganalisis dan membuat jadual bagi setiap kretiria tersebut.PENJELASAN BERDASARKAN GRAF BAR DI ATAS :

KEJELASAN (40/50) - 80%
-Maklumat yang disampaikan jelas
-Maklumat mudah difahami disebabkan penggunaan dan susunan ayat baik
-Tidak terdapat perkataan yang sukar untuk difahami
-Penerangan yang membawa contoh dengan mudah dan jelas
-Merujuk kepada sejauh mana penaakulan tersebut dapat difahami dengan huraian atau penerangan yang jelas dan contoh-contoh yang dapat menerangkan penaakulan tersebut

KETEPATAN (36/50) - 72%
-Merujuk kepada sejauh mana penaakulan tersebut bebas daripada sebarang ralat.
-Penaakulan tersebut sukar ditentukan sama ada ia benar atau tidak
-Ketepatan pada tahap sederhana
- Masih ada ralat walaupun sedikit
-Perlukan maklumat yang lebih tepat
-Kebenaran maklumat masih disokong oleh satu sumber yang benar
-Penulis atau pemilik laman web/blog tidak mengutarakan sumber rujukan secara jelas
-Namun, masih terdapat ketepatan maklumat yang boleh digunakan dan diambil kira

KETERPERINCIAN ( 27/50 ) - 54%
-Masih memerlukan maklumat yang lebih terperinci dan khusus untuk memudahkan kita memahami sesuatu
-Maklumat dihurai pada tahap sederhana
-Masih ada kekurangan dari segi pengolahan isi
-Perlukan penerangan yang lebih lanjut
-Masih tidak dapat menjawab semua persoalan melalui penerangan yang diberikan

LOGIK ( 46/50 ) - 92%
-Maklumat yang diberikan munasabah dan boleh diterima akal
-Terdapat keselarasan di antara perenggan pertama dengan perenggan terakhir
-Maklumat yang diperkatakan berdasarkan kepada bukti yang nyata

RELAVEN ( 49/50 ) - 98%
-Maklumat yang diberikan mempunyai perkaitan dengan isu yang dibincangkan
-Maklumat yang dinyatakan dapat membantu menangani isu tersebut

KEDALAMAN (13/50 ) - 26%
-Maklumat yang diberikan tidak mendalam
-Penerangan dan huraian yang kabur
-Perlukan penerangan yang lebih mendalam
-Maklumat yang diberikan tidak dapat menjawab persoalan yang ditanya

KELUASAN ( 20/50 ) - 40%
Maklumat yang dinyatakan tidak meluas dan sangat terhad
-Penerangan sangat ringkas
-Tidak mengambil kira semua aspek yang berkaitan dengan isu
-Perlukan penerangan yang lebih meluas lagi

KEPENTINGAN ( 48/50 ) - 96%
-Penulis mengetahui akan hakikat sebenar kepentingan dia menulis
-Penulis mempunyai matlamat yang jelas dalam penulisannya
-Penulis mengemukakan fakta-fakta yang penting dan berguna sahaja

KEADILAN ( 44/50 ) - 88%
-Maklumat yang diberikan tidak memihak kepada mana-mana pihak
-Maklumata bersifat umum dan global

HIKMAH ( 20/50 ) - 40%
-Penulis tidak menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan
-Berpandukan kepada teori dan akal semata-mata
-Maklumat becanggah dengan al-Quran dan hadis
-Menggunakan sumber yang tidak muktabar dan benar

Hasil Dapatan Analisis

Saturday, November 15, 2008

Berdasarkan kepada analisis dan penilaian tersebut pengkaji dapat menyenaraikan beberapa laman web atau blog yang telah dikenal pasti mempunyai 80 peratus kebolehpercayaan yang menepati kretiria yang telah ditetapkan serta sesuai untuk dijadikan bahan bacaan sebagai menyokong input yang terdapat dalam laman P&P mahupun sebagai rujukan kepada semua pembaca.

Diantaranya adalah seperti berikut :


1. http://www.scribd.com/doc/2764156/AJARAN-SESAT-DI-MALAYSIA
2. http://www.alazim.com/masjid/seminar/pemantapan_aqidah/Ajaran%20Sesat%20Dan%20Bahayanya%20Terhadap%20Agama%20 Dan%20Negara.pdf
3. http://www.scribd.com/doc/935899/Salah-Faham-Terhadap-Islam
4. http://www.scribd.com/doc/2264064/Nota-PTK-9
5. http://www.scribd.com/doc/2083636/Hukum-Orang-Islam-Menyambut-Valentines-Day
6. http://liberalisme.blogsome.com/2005/09/24/implikasi-liberalisme-terhadap-umat-islam/
7. http://ms.wikipedia.org/wiki/Gerakan_liberalisme_dalam_Islam
8. http://www.scribd.com/doc/4107221/ANALISIS-PENGARUH-BARAT-DALAM-LAPORAN-BERITA
9. http://www.epondok.com.my/index.php?p=arkibkupasan/kupasan002.php
10. http://gwmusic.wordpress.com/2008/06/11/punk-dan-al-quran/
11. http://ummahonline.wordpress.com/2006/08/31/islam-dan-liberalisme/
12. http://mazhab.sementoji.net/v1/?cat=20
13. http://ummuhani.com/?p=180
14. http://www.mindamadani.my/content/view/113/1/
15. http://alislamu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1033&Itemid=10
16. http://eprints.ums.ac.id/95/
17. http://www.ukhwah.com/viewtopic.php?topic=28038&forum=2

ANALISIS KEBOLEHPERCAYAAN LAMAN WEB/BLOGGER

Friday, October 31, 2008


Laman ini menjelaskan tentang animisme dalam solat muslim. kepada pembaca yang budiman saya menyarankan agar BERHATI-HATI DENGAN HURAIAN DALAM LAMAN TERSEBUT!!..Walaupun dalam laman tersebut dijelaskan sumbernya tetapi ianya tidak semestinya tepat dan kita boleh percaya bulat-bulat sebaliknya perlulah diusul periksa dan kajian yang mendalam terlebih dahulu. Perlulah diketahui juga bahawa dalam penulisan tersebut berlaku bias atau ketidakadilan dalam huraian tersebut kerana sumbernya adalah datang daripada yang bukan islam, dan memberi penjelasan menurut kefahaman beliau sahaja tanpa merujuk kepada ulama` islam itu sendiri , bahkan boleh jadi ianya sebagai suatu strategi musuh islam untuk meracuni pemikiran seterusnya menghancurkan akidah umat islam..

Laman ini membincangkan tentang serangan barat terhadap umat islam melalui isu wanita.Barat yang amat benci kepada Islam sejak dahulu lagi, telah gagal untuk mengalahkan kekuatan Islam secara fizikal. Sejak dari kesedaran ini, mereka mula mengkaji kekuatan Islam dimana akhirnya mereka mendapati bahawa perlu dilakukan serangan keatas umat Islam dari aspek ajaran Islam itu sendiri. Antaranya, tiga aspek utama yang sering dijadikan 'lubuk' serangan oleh para orientalis barat untuk mengelirukan umat Islam adalah isu jihad, poligami dan emansipasi wanita. Sebagai penaung ideologi kapitalis yang pragmatik dalam perjuangannya, kita perhatikan pula hari ini, Amerika, dalam serangan-serangan ideologinya keatas Islam, sering menggunakan tiga sendi utama - demokrasi, isu wanita dan akauntabiliti pemerintah umat Islam.Dalam serangan-serangan ini, isu wanitalah yang paling banyak memberi kesan keatas umat Islam sehinggakan kaum wanita yang terpengaruh dengan pemikiran barat ini secara sedar atau tidak telah menjadi proksi barat didalam 'perjuangan' mereka..untuk penjelasan yang lebih konkrit sila baca artikel tersebut dengan lebih terperinci.


Laman ini menbincangkan tentang ciri-ciri ajaran sesat dan langkah-langkah yang mereka gunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya.Sebagaimana yang kita pernah lihat dikaca Tv atau corong radio isu berkaitan pencemaran akidah suci umat Islam bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia. Malah, pencemaran dan resapan ajaran sesat ke dalam sistem kepercayaan umat Islam di nusantara ini, telah pun berlaku sejak pengIslaman rantau ini lagi. Menurut H.O.K. Rahmat S.H. dalam bukunya Pencemaran Akidah Di Nusantara, pengaruh dalaman seperti kebudayaan dan kepercayaan asal pribumi seperti dinamisme dan animisme serta pengaruh luaran seperti unsur Hindu-Buddha, Yahudi, Kristian, Yunani Purba menjadi punca pencemaran kepada akidah umat Islam dewasa ini. Malahan dari sudut awal sejarah Islam juga, ajaran yang menyeleweng dari landasan Islam sebenar telah wujud pada zaman sahabat dan tabi`in dengan munculnya kumpulan-kumpulan seperti Khawarij, Syiah, Murjiah, Qadariyah, Jabbariyah, Muktazilah sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab al-Milal wa an-Nihal karangan as-Syahrastani. Pada masa kini, negara kita juga yang mengamalkan ajaran Ahli Sunnah wa al-Jamaah sejak sekian lama, tidak dapat lari daripada menghadapi masalah yang sama dan mula dicemari dengan pelbagai ajaran sesat yang kebanyakannya bertopengkan ajaran tarekat-tarekat.

menangani isu semasa berkaitan akidah & penyelewengan (JAPAS & JAPPIS)Laman ini menjelaskan tentang ajaran sesat di Malaysia. Hakikatnya Akidah Islam adalah berpusat kepada kepercayaan kepada Allah, Malaikat, Rasul- rasul, Kitab, Qada’dan Qadar, dan percaya kepada hari akhirat. Sehingga kini hampir setiap buah negeri di Malaysia terdapat ajaran-ajaran yang disebarkan secara senyap-senyap dan adakalanya mendapat sokongan daripada tokoh-tokoh agama tempatan. Ajaran sesat bukanlah suatu perkara baru bagi kita, malah kemunculannya dinegara ini adalah merupakan adunan dari pengaruh sebelum Islam dan kepercayaan animisma serta daya rekacipta kuno yang tidak berlandaskan Syariat Islam...walaubagaimanapun pengabaian terhadap masalah ini boleh menghancurkan akidah umat islam, dan akhirnya generasi yang akan datang sudah pasti mudah terkeliru dengan islam dan mudah pula terpengaruh dengan anasir-anasir sesat yang bertopengkan islam.

ancaman ajaran sesat (pdf )
senarai ajaran sesat yang telah diwartakan (pdf)
penjelasan oleh pemikir islam berkaitan ajaran sesat (video.flv)
contoh bentuk ajaran sesat( video.flv)

http://www.al-azim.com/masjid/seminar/pemantapan_aqidah/Ajaran%20Sesat%20Dan%20Bahayanya%20Terhadap%20Agama%20
Dan%20Negara.pdf

Huraian yang terdapat dalam format Pdf ini menjelaskan tentang ajaran sesat dan bahayanya terhadap agama, bangsa dan negara. Fenomena kemunculan ajaran sesat seringkali berlaku. Kewujudannya merentasi masa, tempat dan keadaan. Sama ada di zaman awal peradaban Islam di alaf millenium mahupun akan datang. Paparan isu kebanyakannya didedahkan oleh pihak media secara terbuka. Memandangkan ia berkait rapat dengan agama, maka perhatian terhadapnya diberi satu tumpuan.Isu ajaran sesat bersifat subjektif. Ia memerlukan penjelasan terperinci. Al-Qur’an al-Karim telah mengingatkan kita tentang bentuk kesesatan dari pelbagai sudut. Antaranya,kesesatan hawa nafsu, kejahilan, pujuk rayu syaitan dan pengaruh persekitaran sama ada dari teman, perubahan masa dan keadaan..untuk penjelasan yang lebih konkrit sila download artikel tersebut dalam bentuk format PDF pada laman URL atau klik pada gambar yang telah dipautkan di atas.


Laman ini membincangkan tentang menolak fahaman pluralisme. Langkah yang terbaik untuk menolak fahaman pluralisme itu adalah dengan memahami terlebih dahulu tentang skop dan konteks pluralisme itu sendiri. pemahaman yang menyeluruh akan menghindarkan daripada terkeliru dan terpengaruh dengan segala macam anasir yang bermotifkan pluralisme.Mempunyai perkaitan dengan laman P&P yang saya hasilkan kerana pluralisme merupakan suatu agenda yahudi untuk meracuni pemikiran serta memusnahkan umat islam dengan cara merosakkan benteng utama umat islam iaitu akidah mereka.


Laman ini membincangkan tentang islam dan fahaman pluralisme agama. seperti yang kita lihat hari ini pelbagai bentuk pendekatan atau program yang dianjurkan oleh badan bukan kerajaan yang dibarisi oleh golongan tertentu dengan bermotifkan kepada pluralisme agama atau melihat semua agama itu sebagai suatu kesatuan agama yang mempunyai nilai dan ciri yang sama. Hakikatnya pemahaman ini adalah secara jelas bertentangan dengan ajaran islam , kerana ianya umpama mengiyakan kewujudan agama lain serta menidakkan atau menafikan kesucian agama islam yang meyakini Allah s.w.t itu sebagai pencipta dan tuhan yang esa. maka perkara inilah yang perlu kita elakkan daripada berlaku seterusnya meracuni pemikiran generasi islam yang sedia ada dan yang akan datang.

Laman ini membincangkan tentang pluralisme sebagai agama atau budaya dan meninjau keduanya dari sudut perspektif islam.Gagasan Pluralisme Agama lahir dan muncul daripada fahaman "liberalisme politik" dan merupakan panduan dan landasan teori dalam teologi Kristien sekaligus merupakan gerakan reformasi pemikiran liberalisasi agama yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abd ke 19 dalam gerakan "Liberal Protestantism".Dalam hal pluralisme agama, Islam memberikan kebebasan untuk memilih dan meyakini serta beribadah menurut keyakinan masing-masing. Pemilihan sebuah keyakinan merupakan pilihan bebas yang bersifat personal. Meskipun demikian , manusia diminta untuk memilih dan menegakkan agama fitrah. Meskipun Islam mengakui adanya pluralisme akan tetapi menolak idea pluralisme agama (kesatuan agama-agama). Toleransi dalam Islam tidak berarti wujudnya pluralisme agama. sebagai umat islam kita perlu memahami Pluralisme secara lebih jelas agar tidak terpengaruh dan tidak tersesat daripada landasan agama islam yang sebenar.

Thursday, October 30, 2008


Laman ini memebahaskan tentang pengaruh islam liberal.Dewasa ini , terlalu banyak perkara-perkara yang mengganggu gugat keharmonian dan kestabilan agama Islam dan masyarakat Muslim itu sendiri.Berbagai-bagai pertubuhan atau persatuan yang bernaung atas nama Islam dan sebagainya muncul dengan begitu banyak dan mempunyai pemahaman dan pemikiran yang berbeza-beza. Apabila ini berlaku , maka umat Islam akan terdedah kepada bahaya pemikiran dan pemahaman salah yang mana akhirnya akan menjerumuskan mereka ke dalam golongan berfahaman salah tersebut. Artikel ini akan membahaskan salah satu dari golongan yang mempunyai pemahaman dan pemikiran yang salah dan menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya dan golongan tersebut sedang rancak menyebarkan misi dakwah songsang mereka kepada masyarakat Islam Malaysia.Golongan ini yang dinamakan dengan nama ‘ISLAM LIBERAL’.


Laman ini membincangkan tentang pengaruh yahudi di AS. Sejak dahulu lagi, dunia menyaksikan konspirasi Amerika Syarikat dan Rejim Israel kepada perkembangan ideologi Zionisme dalam memperkuat kekuasaan Israel di kawasan Timur Tengah. Pembunuhan warga Palestin, serangan kian merebak ke Lebanon, perluasaan gudang senjata nuklear Israel, dan masalah-masalah lainnya adalah hasil persekongkolan Washington-Tel Aviv yang membahayakan situasi di kawasan tersebut.Zionisme yang merupakan sebuah gerakan politik itu, mengumumkan kewujudannya pada tahun 1897 bersamaan dengan bermulanya perang dunia pertama..baca artikel selanjutnya pada laman tersebut untuk penjelasan yang lebih konkrit..


Dominasi Zionisme Yahudi dalan dunia media massa begitu hebat kita rasakan, Seolah-olah kehidupan kita sekarang bagai dikepung oleh kekuatan Zionis internasional. Kita mengetahui sesuatu itu "salah", tetapi kita merasakan agak payah mendapatkan prasarana untuk menyalurkan pendapat agar suara kita boleh didengar atau idea kita dapat difahami ioleh semua pihak, Hal ini berpunca disebabkan puak zionis telah menguasai link media massa yang utama. Malangnya andai kata perkara ini dibiarkan berlaku dan tidak ditangani secara serius, kelak seluruh kekuatan umat islam akan lumpuh dek diracuni oleh pengaruh zionis dalam kotak minda umat islam. bahkan umat islam tidak mampu lagi menyalurkan suara jihadnya dalam menegakkan agama Allah.


Laman ini menjelaskan berkaitan perang zionis disebalik tipu daya dan strategi AS. Terbentuknya gerakan Zionisme Internasional sebagai salah satu sekte dalam mazhab Yahudi dapat disebut sebagai proses sejarah yang tragis dan tidak alami, serta patut disesalkan. Dewasa ini, segelintir orang Zionis menguasai modal yang sangat besar sehingga mereka menguasai sumber-sumber kewangan dan ekonomi di berbagai penjuru dunia. Kekuasaan besar yang mereka miliki itu dimanfaatkan untuk meraih berbagai kepentingan-kepentingan illegal kaum Zionis. sebagai umat islam kita perlu memahami apakah misi dan matlamat serta bagaimana mereka cuba menjayakan hasrat mereka, supaya kita terselamat daripada tipu daya mereka serta bebas daripada pengaruh dan penjajahan minda.


Laman ini membincangkan tentang perluasan pengaruh zionis. Hakikatnya dunia hari ini memperlihatkan bagaimana tragedi perang berlaku antara kaum yahudi , israel dengan umat islam di timur tengah , dengan alasan yang tidak munasabah disebabkan nuklear atau sebagainya golongan zionis yang dibelakangi oleh puak yahudi di US dan negara barat lain yang bersekongkol dengan mereka, cuba menceroboh kedaulatan negara-negara islam demi memenuhi hasrat utama mereka yakni menguasai dunia dan menghapuskan umat islam seluruhnya. Dalam masa yang sama mereka mengaburi mata umat islam dengan menguasai media dan menyebarkan informasi yang salah disamping menyadurkan kita dengan pelbagai bentuk hiburan supaya umat islam akhirnya tidak kisah dengan fenomena yang berlaku bahkan terperngaruh dengan mereka dan tidak bersatu, berjihad menentang mereka.


Laman ini juga menghuraikan tentang islam dan Hedonisme.Dalam membincangkan kerangka hedonisme, sudah pastilah unsur keseronokan dan kegembiraan merupakan intisari penting dalam aliran tersebut. Manusia dikatakan hidup bahagia apabila mereka mencapai klimaks keseronokan dan kegembiraan di tahap yang paling tinggi dan cuba mengelakkan elemen-elemen yang mendatangkan kesedihan dan kesukaran. Bagi mencapai objektif tersebut, dalam keadaaan tertentu manusia perlu bersikap pesimistik dan negatif. Sama ada manusia perlu bersikap positif atau negatif tidak menjadi persoalan, apa yang penting ialah mencapai tahap keseronokan dalam hidup. Justeru itu, tidak menjadi kesalahan sekiranya sesuatu tindak tanduk yang dilakukan dapat membantu seseorang mencapai hasrat dan matlamatnya. Contohnya, di Barat masyarakatnya bebas melakukan penyimpangan seksual (homoseksual dan lesbian).fahaman inilah yang akan merosakkan pemikiran umat islan disamping mampu menggugat pengangan agama mereka. Perlulah diketahui bahawa Islam tidak menghalang umatnya untuk mencapai kebahagian dalam hidup. Namun, kecenderungan yang berlebihan kepada kesenangan dan hiburan menjadikan menjadikan manusia alpa kepada tuhan dan lalai dengan tipu daya dunia.

Kewujudan budaya hedonisme iaitu budaya yang mengagungkan hiburan secara berlebihan menjadi keluh-kesah masyarakat dewasa ini. Apa itu hedonisme? Hedonisme ialah budaya yang lahir daripada asas sekularisme yang lebih mementingkan hiburan dan kadang-kala menolak dominasi fahaman agama dalam pengamalan. Berasal dari istilah Greek, hedone yang bermaksud keseronokan, kelazatan dan kegembiraan. Budaya gilakan hiburan ini bermula di eropah selepas zaman Rainessence atau lebih mendalam lagi selepas pemerintahan Ratu Victoria. Menurut Yusuf Qardhawi, hedonisme moden dipelopori oleh golongan Hippies. Golongan ini mengamalkan ideologi kehidupan bebas tanpa bebanan dan batas. Akibat dari ideologi ini, mereka telah terpesong dalam gejala-gejala yang bertentangan dengan norma kehidupan seperti arak, seks bebas dan sehingga ke peringkat menolak agama.Hakikatnya budaya inilah yang cuba mendominasi pemikiran umat islam yang akhirnya akan memesongkan fahaman agama dan meletakkan diri mereka tersasar jauh dari landasan islam yang hakiki. nau`zubillahi min zalik...Laman ini menyingkap disebalik pengaruh Hedonisme, yang kian mengancam umat islam. Hedonisme menurut pengertian kamus dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup.Manakala Drs Sudarsono dalam bukunya Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja terbitan Bina Aksara pula mengatakan Hedonisme sebagai doktrin yang memandang kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan kewajipan seseorang untuk mencari kesenangan bagi tujuan kehidupan. Ia beranggapan bahawa sesuatu perbuatan yang baik adalah mendatangkan kelazatan atau nikmat.Dalam Erti kata lain mereka beranggapan bahawa kesenangan dan kenikmatan adalah merupakan tujuan akhir hidup. suatu yang jelas bertentangan dengan ajaran ilahi yang sewajarnya ditangani secara serius.

Laman ini membincangkan tentang tragedi pemikiran melayu. kepada pembaca yang budiman saya mengesyorkan agar membaca penulisan dalam laman tersebut kerana menjelaskan tentang bagaimanakah tragedi serta corak pemikiran orang melayu yang berubah kesan daripada pengaruh asing. saya rasa amat perlu untuk kita memahami bagaimanakah cara pemikiran orang melayu yang sebenarnya, agar kita sebagai pemuda-pemudi bangsa dapat memperbaiki dan menyelamatkan pemikiran orang melayu daripada dijajah, dipengaruhi atau dipermainkan oleh orang asing.


Laman ini membincangkan tentang salah faham terhadap agama islam. Lazimnya realiti yang berlaku dewasa ini, ramai yang "non-muslim" mahupun yang beragama islam sendiri kurang mengambil berat tentang ilmu agama, bahkan ada yang beranggapan bahawa ianya tidak penting berbanding ilmu-ilmu lain seperti sains, ilmu kedoktoran , ekonomi, fizik dan sebagainya . Rata-rata ilmu yang menjurus kepada material yang diburu oleh segelintir golongan manusia yang terlalu cintakan dunia. Maka golongan inilah yang menjadi jahil terhadap agama, bahkan ada pula yang tidak tahu agama tetapi bercakap mengenai agama dan hanya berlandaskan ilmu logik akal dan sains yang dipelajarinya dari barat tanpa mengambil kira pandangan yang bernas dari al-quran dan as-sunnah. Golongan inilah juga yang gemar mentafsir agama mengikut kefahaman mereka sendiri dan akhirnya menyesatkan lagi merosakkan pemikiran orang islam yang lain.


Laman ini membincangkan tentang bagaimana dan mengapa gejala sosial terjadi. Mempunyai perkaitan dengan laman P&P yang saya hasilkan kerana dalam laman ini diterangkan juga bahawa faktor yang mewujudkan gejala tersebut adalah berpunca daripada proses globalisasi dan modenasi. Hakikatnya globalisasi tidak hanya merujuk kepada globalisasi ekonomi sebaliknya ianya juga merentasi ke arah budaya dan pemikiran. oleh yang demikian tidak hairanlah pemikiran seseorang itu boleh berubah dan terpengaruh ke arah yang agak negatif dan bersikap kebaratan yang materialistik seterusnya meletakkan dirinya jauh daripada nilai-nilai islam yang luhur dan murni.

Laman ini membincangkan secara padat dan terperinci berkaitan idea, teras, nilai, peraturan, budaya serta cara hidup orang islam yang berpandukan al-quran dan as-sunnah. Hakikatnya islam telah menganjurkan suatu cara hidup yang sempurna lagi harmoni sebagai panduan kepada umat manusia seluruhnya. Andai kata manusia itu sentiasa berpegang teguh kepada keduanya nescaya mereka akan selamat dunia dan akhirat daripada segala bentuk ancaman ,dugaan , hasutan serta penjajahan minda atau pemikiran yang semakin meruncing dewasa ini sehingga manusia tidak lagi mahu bergantung kepada sumber wahyu ilahi tetapi sebaliknya lebih percaya kepada logik dan sains semata-mata. Huraian berkaitan budaya yang dijelaskan dalam laman ini mempunyai perkaitan dengan laman P&P yang saya telah hasilkan.

Berikan Komen Anda Disini

Leave a Comment

 
Laman Pautan & Analisis Blog - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger